คำอธิบายรายวิชา (Course description)

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสถิติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล  การวัดค่ากลางของข้อมูล  การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ ทดลองและสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม และมีวิจารณญาณ ใช้การวัดผลและการประเมินผลอย่างหลากหลาย และประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมทักษะทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจกระบวนการทางสถิติ

2. นำวิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

3. นำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และในชีวิตประจำวัน

รวม  3  ผลการเรียนรู้