คำอธิบายรายวิชา (Course description)

            ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติขนมไทย ชนิดของวัตถุดิบในการทำขนมไทย  การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมไทย การเลือกซื้อและเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห้ง เทคนิค วิธีการทำขนมไทยชนิดต่างๆ การจัดตกแต่ง                การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมไทยไว้ได้นานและถูกสุขลักษณะ

          ฝึกปฏิบัติการซื้อวัตถุดิบ  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้   การทำขนมไทยชนิดต่างๆ    จัดตกแต่ง บรรจุและเก็บรักษา  คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาหรือค่าบริการ จัดจำหน่าย ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย      มีกระบวนการทำงานแบบวงจรเดมมิ่ง(PDCA) จดบันทึกและประเมินผลการปฏิบัติงาน

                มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  รักความเป็นไทย เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ    และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  ผลการเรียนรู้

1.อธิบายประวัติความเป็นมา ประโยชน์และความสำคัญของขนมไทย

2.ยกตัวอย่างขนมไทยที่ทำให้สุกโดยวิธีต้ม นึ่ง กวน ทอดและขนมไทยประเภทใส่ไข่

3.บอกวิธีการเลือกซื้อแป้ง น้ำตาล กะทิ และอาหารสด อาหารแห้งสำหรับทำขนมไทย

4.อธิบายการใช้ถ้วยตวง ช้อนตวงและอุปกรณ์ในการทำขนมไทย

5.วิเคราะห์งาน วางแผนการทำงาน การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบและการปรับปรุงการทำงาน

6. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กำหนดราคาทุนและราคาขายได้

7.อธิบายการประกอบขนมไทยโดยคำนึงการประหยัดวัตถุดิบ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ แยกขยะเปียกขยะแห้ง                                   รักษาความสะอาดของอาหารและห้องเรียน

8.ประกอบขนมไทยประเภทต้ม เช่น  มันเทศแกงบวด

9.ประกอบขนมไทยประเภทต้ม เช่น บัวลอย  3

10. ประกอบขนมไทยประเภทกวน เช่น ตะโก้

11.ประกอบขนมไทยประเภทกวน เช่น   เผือกกวน

12.ประกอบขนมไทยประเภทนึ่ง เช่น  ข้าวต้มผัด

13. ประกอบขนมไทยประเภทนึ่ง เช่น  ขนมเทียนไส้เค็ม

14 .ประกอบขนมไทยประเภททอด เช่น ครองแครงกรอบ

15.ประกอบขนมไทยประเภททอด เช่น  กระหรี่พัฟไส้เค็ม

16.ประกอบขนมไทยประเภทใส่ไข่ เช่น สังขยาฟักทอง

17.ประกอบขนมไทยประเภทใส่ไข่ เช่น ขนมเม็ดขนุน

18.สรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสมุด ทบทวนเนื้อหา


ประมวลการสอน (Course Syllabus)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

………………………………………………………………………….....................................................………

 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 23102                          

เวลาเรียน                  1 ชั่วโมง/สัปดาห์         จำนวน 0.5 หน่วยกิต    เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            

สถานภาพรายวิชา        R  พื้นฐาน     £ เพิ่มเติม

ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน                      นางธันต์นิศา  จันทร์ดี                                       

 

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

          อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน โดยทำตามลำดับขั้นตอน การทำงานเป็นทีม การจัดการเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย ในงานการซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องการดูแลอย่างประณีต การเตรียมประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ธุรกิจประเภทต่างๆ การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การหางาน แนวทางเข้าสู่อาชีพ และการประเมนทางเลือกอาชีพ

          โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ทักษะการจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีนิสัยรักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่า มีจิตสำนึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีคุณธรรมในการทำงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รหัสตัวชี้วัด

ง ๑.๑   ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม๓/๓

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 


ประมวลการสอน (Course Syllabus)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพฯ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

…………………………………………………………………………………                                

ชื่อวิชา การงานอาชีพฯ  รหัสวิชา  ง33101   

เวลาเรียน     1ชั่วโมง/สัปดาห์     จำนวน 0.5 หน่วยกิต   เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สถานภาพรายวิชา     พื้นฐาน    

ระดับชั้น         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน                นางสาวพรพิศ   ชนะดวงใจ

        คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับงานประดิษฐ์                  เพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สามารถสร้างงานประดิษฐ์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการออกแบบงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถสืบทอดงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงค์ชีวิต การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปรายและนำมาปฏิบัติให้เกิดกระบวนการทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่อย่างพอเพียง         เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

รหัสตัวชี้วัด

.1.1 .4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7

ง 4.1 .มม.4-6/2, ม.4-6/4  


คำอธิบายรายวิชา (Course description)

            วิเคราะห์และอธิบายการจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน ประเภทของเครื่องดื่ม ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์

เพื่อจำหน่าย วัสดุในโรงเรียนและวัสดุในท้องถิ่น แนวทางการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น การติดต่อสื่อสาร การใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

          เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบแผนภาพ

ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่วางแผนไว้

และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

          มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


            ตัวชี้วัด

            ง 1.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3  

            ง 3.1   ม 2/2

               ง 4.1   ม 2/1 ,ม 2/2 ,ม 2/3  


 

ประมวลการสอน (Course Syllabus)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

…………………………………………………………………………………

 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพ 1  รหัสวิชา ง 21101                        

เวลาเรียน                  1 ชั่วโมง/สัปดาห์         จำนวน 0.5 หน่วยกิต    เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            

สถานภาพรายวิชา        R  พื้นฐาน     £ เพิ่มเติม

ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน                       นางณัฐวรรณ   ธรรมรักษ์

 

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

                   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์วางแผนและลงมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบ้าน ในเรื่องรักษาความสะอาด และจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การใช้และการเก็บรักษาเครื่องอุปโภคบริโภคในบ้าน และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านและปฏิบัติงานบ้านได้  รับผิดชอบ  มีระเบียบ  สะอาด  ประหยัด  ถูกตามขบวนการทำงานสามารถช่วยงานบ้าน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   

            

             ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของการเกษตร  จำแนกประเภทของการเกษตร

วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกพืช  กระบวนการการจัดสวนถาดหรือปลูกพืช

ในภาชนะได้อย่างเหมาะสม

 

             ตัวชี้วัด

             ง 1.1    ม1/1,ม1/2,ม1/3

             ง 4.1    ม1/1,ม1/2,ม1/3

 


คำอธิบายรายวิชา (Course description)

 ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะของกระโปรง กางเกง แบบต่างๆ  การออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บกางเกงผ้าสตรีในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับบุคลิกและรูปร่างของแต่ละบุคคล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ศึกษา เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้า การแต่งกายของประเทศอาเซียน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเย็บ การใช้จักรและการบำรุงรักษา หลักการวัดตัวและหลักการสร้างแบบตัดเสื้อผ้า การวางแบบ การปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น การคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุน

          มีทักษะและเทคนิคการออกแบบ การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในท้องถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ กระบวนการปฏิบัติ แสวงหาความรู้ วางแผน การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการใช้จักร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

               มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

           ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.4-6/1 , ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 ,.4-6/4 , .4-6/5 , .4-6/6 , .4-6/7, ง 4.1 ม.5/2


ประมวลการสอน (Course Syllabus)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

…………………………………………………………………………………

 

ชื่อวิชา  การงานอาชีพ1           รหัสวิชา ง 31101                           

เวลาเรียน                  1 ชั่วโมง/สัปดาห์         จำนวน 0.5 หน่วยกิต    เวลา  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน            

สถานภาพรายวิชา       พื้นฐาน     

ระดับชั้น                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน                      นางสาวปริญดา  กิตติปิยะลักษณ์                                       

 

คำอธิบายรายวิชา (Course description)

          ศึกษาการเกษตรกับการดำรงชีวิต การเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีทางการเกษตร ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช  การขยายพันธุ์พืช  กระบวนการปลูกพืช  การดูแลรักษาพืช  การเกษตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  ประเภทของสัตว์เลี้ยงที่สำคัญในประเทศไทย  

โดยใช้กระบวนการทำงาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน แก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและเป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 

ตัวชี้วัด   

ง1.1 ม.4-6/1, ง1.1 ม.4-6/2, , ง1.1 ม.4-6/3, , ง1.1 ม.4-6/4, ง1.1 ม.4-6/5, ง1.1 ม.4-6/6, ง1.1 ม.4-6/7 

ง4.1 ม.4-6/4