ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด ระเบียบและมารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการของห้องสมุดที่ควรรู้จัก การอ่านหนังสือและการบันทึกการอ่าน และวัสดุสารสนเทศงานห้องสมุด


กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
             มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง  การพัฒนาจุดเด่นและความสามารถพิเศษ  การปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเรียนและบุคลิกภาพ  การพัฒนาส่วนดีและแก้ไขข้อบกพร่องในตนเอง การชื่นชมยินดีในความดีงามของผู้อื่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงการวางแผนอนาคต
         โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆยอมรับชื่นชมตนเองและผู้อื่น
 
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ มีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
 สามารถนำคุณธรรมความดีของคนดีศรีสังคมไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป


คำอธิบายรายวิชา


นักเรียนรู้จัก  เข้าใจ รักและ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคมการปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข เพื่อให้นักเรียนรู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ รู้จัก เข้าใจ เห็นคุณค่าของผู้อื่น  และปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจแก้ปัญหา และวางแผนด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัวและสังคม  มีทักษะการจัดการกับอารมณ์และ ความเครียดการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ  การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยในเรื่องเพศ  และการดำรงชีวิตอย่างเป็นประโยชน์และปลอดภัย เกิดความรู้ คู่คุณธรรม และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้